Autor Wątek: Dyskusje Teologiczne  (Przeczytany 157641 razy)

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Maj 2006, 23:13:39 »
Cytuj
Lol, to albo rozmawiaj?, albo "czaruj?". Zaprzeczas zam w?asnym pogl?dom no chyba, ?e w Twoim przykonaniu rozmowa to "czary".
Rozmowa to znaczy, kontakt z ?wiatem pozagrobowym. Naprawd?, ?yj? troszk? czasu i nie mia?em kontaktu z ?adnym duchem, dla mnie to jest troszk? nad naturalne( czyt. magiczne ), ale nadal uwa?am to za idiotyzm. To nie jest zaprzeczenie. Co? takiego dla mnie nie istnieje. Jak kto? mi tego nie zademonstruje to nie uwierze.

Cytuj
Co prawda ca?a rozmowa z duchem odbywa si? za pomoc? odpowiedniej tabliczki(podobno mo?na kupi? w ka?dym sklepie z zabawkami jak i zrobi? samemu), jednak napewno nie jest to magia. Sugeruj? troch? poczyta? o kontaktach z cia?ami astralnymi, duszami itp. Tym samym stanowczo odradzam takowe kontakty. W internecie bez problemu mo?na znale?? wiele informacji na temat wywo?ywania duchów. Wbrew pozorom nie jest to trudne, wr?cz dost?pne dla karzdego, jednak zapewniam ?e nie warto.
LoL, akurat nie masz bladego poj?cia na czym to polega w wykonaniu ksi??y. To co mówisz to jest dla wersja dla "szurni?tych" 13. Tabliczka z literam, a duch porusza waszymi r?koma... jak dla mnie bujda. Ja nadal uwa?am, ?e duchy nie istniej?. Z tego co pami?tam to raczej ksi?dz odprawia pewn? "ceremonie"(?), polega g?ównie na wypowiadaniu jaki? tam tekstów i jaki? pierdó?. Jak bardzo chcesz to mog? si? spyta? ksi?dza na religi i Ci to stre?ci? jako?.

Cytuj
Przecie? to oczywiste. Jak ka?da religia równie? i oni modyfikuj? oryginalne wierzenia tak, aby by?y wygodne dla nich. Bez urazy, jednak to prawda. Niewygodne i staromodne obyczaje si? usuwa, wstawia si? nowe itp. G?ównie dla tego irytuj? mnie wszystkie ogólne systemy religijne. Cz?owiek powinien kierowa? si? samym sob? a nie jakim? tam "czarodziejem" z ko?cio?a.
To nie jest oczywiste. Nie modyfiku? orginalne wierzenia, tylko je zast?puj? nowymi i nie dla wygody wcale. Czemu mam si? urazi?? Czy ja gdzie? napisa?em, ?e jestem katolikiem czy jak?  . Gdyby ludzie kierowali tylko sami sob? naprawd? nie wysz?o by to wi?kszo?ci na dobre. Potrzebni s? ludzie, którzy potrafi? ogarn?? bande ?woków i co? z nimi po?ytecznego zrobi?( tylko szkoda ?e nie znajdzie si? taki cz?owiek w naszym kraju by zrobi? porz?dek z politykami ).

Cytuj
Poprostu rotfl, chrze?cijanom si? ju? ca?kowicie we ?bie poprzewraca?o. Jeszcze troche zaczn? zauwa?a? cuda w czym si? da.

Oczywi?cie z okazji wizyty papie?a trzeba by?o sobie wymy??e? jak?? nowo?? i sensacje, wi?c wkr?cili sobie cud w postaci t?czy...poprostu lol. By? to normalny efekt po 2 dniach ci?g?ych opadów, tamtego dnia by?o wre?cie cieplej jak po ka?dych opadach. A do tego po porannym deszczyku pojawi?a si? t?cza. No ale fanatycy widz? w tym co? innego.
Cytuj
No poprostu rotlf lol.gif lol.gif. Nied?ugo zaczn? gada?, ?e Papierz to istota z 4 g?sto?ci lol.gif.

Ludzie robi? ró?ne g?upstwa, no ale to ju? ewidentna przesada. Brak mi s?ów. Przypisuj? normalne efekty pogodowe pod "cuda". Có? za ciemnogród -_-.

W owym artykule wspomniano równie? o innym "cudzie" lol.gif.

"w kwietniu zesz?ego roku sta?em na Placu ?wi?tego Piotra i patrzy?em na pocz?tek papieskiego pogrzebu. Niespodziewanie z fasady Bazyliki uderzy? lodowaty wicher. Pami?tamy, jak szarpa? krwiste ornaty kardyna?ów, zrywa? z ich g?ów piuski i w?ciekle toczy? po kamiennych schodach. A wreszcie zatrzasn?? ewangeliarz po?o?ony na trumnie Jana Paw?a II."
Podsumowauj?c pogl?dy tych wszystkich ludzi, którzy widuj? cudowne t?cze, wiatry to mo?na smia?o powiedzie? ?e incydenty które mog? mie? miejsce przed/w/po roku 2012 podlicz? pod cuda. O prosze to Bóg zes?a? na ziemie NOLe. Szaraki, Plejadanie - istoty boskie
Ludzie przesta?cie doszukiwa? si? w tym tek?cie czego? nies?ychanego. Ten kto pisa? ten artyku? chcia? tylko opisa? to co prze?y?. Porówna? to do cudu poniewa? dla niego by?o to wielkie prze?ycie. Dla niego przyjazd papie?a to co? wielkiego, a wszystko co si? dzia?o przy tym, mia?o wielkie znaczenie. On naprawd? nie doszukiwa? si? na si?? cudu, lecz podkre?li? znaczenie osobiste w tym tek?cie.

A czy cudem nie mo?na nazwa? narodziny dziecka? Ka?dy kolejny dzie?, który nast?puje i który mo?emy prze?y?? Dziecko, które stawia swoje pierwsze kroki? S? to cuda, ale w obr?bie osobistym. Dla ludzi z którymi si? to wi??e. To s? rzeczy normalne, ale nie dla wszystkich kto widzi to. Pewnie nadal nie wiecie o czym mówi?, bo jeszcze nie widzieli?cie, albo nie rozumiecie to co si? dzieje. Jest tyle rzeczy zupe?nie normalnych, które ja nazywam cudami, tylko dla tego, ?e istniej?, tylko dla tego, ?e one mnie spotykaj?. Te rzeczy s? po prostu wa?ne i si? je podkre?la. Tak, tak wiem to nadu?ycie kto? powie, ale czemu nie? Czy nie warto si? czym? cieszy??

PS. Chyba nadal uwa?acie, ?e jestem katolikiem lub jakim? innym teist?, tak na prawd?, ja mam te religie gdzie?. Broni? tutaj ogólnie chrze?cija?stwa bo lubi? troszk? polemizowa? ^^, a wy ewidentnie przesadzacie z tym naje?dzaniem na ko?ció? :P

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Maj 2006, 18:40:07 »
Cytat: Kristo
LoL, akurat nie masz bladego poj?cia na czym to polega w wykonaniu ksi??y. To co mówisz to jest dla wersja dla "szurni?tych" 13. Tabliczka z literam, a duch porusza waszymi r?koma...
Ta wersja z tabliczk? jest dla porz?dnie szurni?tych, no i przy okazji producenci tego czego? dobrze zarabiaj? na naiwniakach.  
Ta wersja jest lepsza, chod? te? dziwna.  
Cytuj
Sposoby wywo?ywania duchów

To co podam poni?ej jest swoistym przewodnikiem po sposobach wywo?ywania duchów z Astrala. Ze wzgl?du na du?e ryzyko takich praktyk czynicie to na w?asn? odpowiedzialno??. Nigdy bowiem nie wiadomo kogo lub co dok?adnie przyjdzie nam spotka? podczas seansu spirytystycznego. Celowo u?y?em s?owa spirytystycznego (nie nekromackie) poniewa? nie b?dziemy próbowa? przywo?a? dusz do ich cia? ale ograniczymy si? do samego kontaktu wizualnego z duchem. To jakie energie uda nam si? przywo?a? nigdy nie wiadomo i nale?y podj?? ?rodki ostro?no?ci. Eksperymenty mog? okaza? si? nie zabawne. Seanse spirytystyczne mo?emy przeprowadzi? pojedynczo lub grupowo. W przypadku seansu grupowego nale?y odpowiednio dobra? osoby które b?d? w nim uczestniczy?. Generalnie przyjmuje si?, ?e liczba o?miu osób jest liczb? maksymaln? przy tego typu praktykach. Dobrze jest gdy robimy to samemu. Ma to jednak t? wad?, ?e niektóre z sposobów nekromancji wymagaj? dodatkowych osób z??czonych duchowo z osob? przywo?ywan?. Pomieszczenie w którym b?dziemy przeprowadza? seans musi by? odpowiednio przygotowane. Wi?kszo?? osób (zajmuj?cych si? magi? troch? cz??ciej) ma specjalnie przygotowane do tego miejsce tzn. Laboratorium Magiczne. Pomieszczenie takie powinno by? zaciemnione, jedyne o?wietlenie stanowi? powinna ?wieca. Niektórzy stosuj? tutaj jednak inne ?ród?a o?wietlenia. Jednak cech? wspóln? o?wietlenia jest niewielkie ?ród?o z mocno rozproszonym ?wiat?em, mo?e to by? nawet normalna ?arówka odpowiednio zas?oni?ta kawa?kiem ciemnego materia?u. Dobrym miejscem s? te? cmentarze lub ruiny starych domów lub bezpo?rednio dom w którym mieszka? lub d?ugo przebywa?a osoba któr? chcemy wywo?a?. Ma to zwi?zek z przywi?zaniem osoby do tych miejsc i jego ?ladami w astralu które pozostawi? podczas ?ycia w materialnym ?wiecie. Pomimo ?e cz?sto w pomieszczeniach lub miejscach w których odbywaj? si? seanse znajdujemy meble lub inne tzw. gad?ety to jednak generalnie powinno si? unika? w pobli?u wszelkich rzeczy zb?dnych. Idealnym miejscem by?o by wi?c pokój / pomieszczenie w którym oprócz sto?u nie ma nic innego (sam stó? tak?e nie jest potrzebny lecz pozwala na szybki dost?p do kredy itp. rzeczy potrzebnych przy seansie nekromancji.

 

Seanse spirytystyczne nie przypominaj? ju? tych sprzed lat gdzie sam wywo?uj?cy wykonywa? wiele zb?dnych gestów i ceremonii. Mia?y one jedynie za zadanie wprowadzenie samego wywo?uj?cego w odpowiedni nastrój i stan psychiczny. Jest on najwa?niejszy przy nekromancji. Pozwala on na szybkie i w miar? dok?adne przywo?anie istoty astralnej któr? poszukujemy. Niektóre osoby posiadaj? "dar" pozwalaj?cy im na bez po?rednie przywo?ywanie osób. Osoby w ten sposób obdarzone przez natur? zawsze przywo?uj? osob? o któr? im chodzi. Aby przygotowa? si? przed seansem nale?y przygotowa? odpowiednie ochrony przed osob? któr? wzywamy. Je?eli ju? jeste?my zabezpieczeni przed istotami nam nie przychylnymi mo?emy zacz?? sam seans. Powodzenie ca?ego seansu nie zale?y od wszystkich dodatków które zastosowali?my. Przede wszystkim liczy si? si?a woli, energii i do?wiadczenie w tego typu przedsi?wzi?ciach. Jako ?e nie przypuszczam ?eby? mia? do?wiadczenie w seansach nekromanckich (inaczej by? darowa? sobie czytanie tego tekstu ) wa?ne dla ciebie b?d? odpowiednie "gad?ety". Gad?ety te mo?na kupi? u odpowiednich osób lub wykona? je sobie samemu. Sam temat dodatków to materia? na nast?pny artyku? wi?c w tek?cie opisz? tylko te podstawowe najpotrzebniejsze w nekromancji.
Cytat: Kristo
A czy cudem nie mo?na nazwa? narodziny dziecka?
Eh, stawiaj?c tak spraw? cud ujrzymy w byle czym.  


Cytat: Kristo
a wy ewidentnie przesadzacie z tym naje?dzaniem na ko?ció? :P

Ko?ciól tyle lat dr?czy? inne religie i tyle ludzi wymordowa? z tego powodu. Wi?c mo?e teraz pogard?my troche ko?cio?em i wymordujmy sobie po?owe duchowie?stwa...b?dzie ?wietna zabawa.  

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Maj 2006, 20:23:47 »
Cytuj
ale nadal uwa?am to za idiotyzm. To nie jest zaprzeczenie. Co? takiego dla mnie nie istnieje. Jak kto? mi tego nie zademonstruje to nie uwierze.

Wy?miewaj je, ora?aj (oczywi?cie nie mówi?, ?e to robisz) - przyjd? same. Mo?e to troche g?upie, ale có? nie zmuszam Ci? do uwierzenia w te "bzdury" i "czary". Je?li ju? tak naprawde pragniasz argumentów poczytaj troch? o tym zjawisku. nie b?d? Ci? przekonywa?, gdy? o tym akurat wiem ma?o.

Cytuj
duchy nie istniej?

Aha, czyli mam przez to rozumowa? ?e ci wszyscy "kontaktowcy" k?ami?, maj? omamy. Troche mnie irytuj? te pogl?dy ludzi nie zg??bionych w temacie. Nie potrafi? czy te? nie chc? przeredagowa? istotnych informacji i wyra?aj? swoje pogl?dy. Wg. mnie najpierw trzeba o czym? poczyta?, zebra? dowody i inne a dopiero potem wysuwa? s?owa "duchy istniej? / nie istniej?".

Tabliczka to tylko przyk?ad. Nie interesuj? mnie wywo?ywanie duchów. Nie chc? tego robi?, gdy? wiem jakie mog? by? skutki. Nie mam konkretnych pyta? do zmar?ych wi?c po co mam z nimi rozmawia?. Dla pisu? Nie to nie dla mnie. W podobnych tematach siedze ju? od dobrych kilku lat i doskonale wiem czym to grozi. Równie? nie obchodz? mnie rytu?a?y ksi?dzów-antychrystów. Je?li chodzi o kropienie wod? i pierdzielenie "odejdz duchu" to dzi?kuj? - kolejna g?upota.

Cytuj
Nie modyfiku? orginalne wierzenia, tylko je zast?puj? nowymi i nie dla wygody wcale

Nie masz bladego poj?cia o tym. Obecna wersja Testamenu czy tam Biblii zawiera tylko 30% orygina?u. Bez urazy, ale taka jest prawda i nie jest to wymys? ?adnych antychrystów tylko fakt.

Cytuj
tylko opisa? to co prze?y?. Porówna? to do cudu poniewa? dla niego by?o to wielkie prze?ycie.

Rozumiem, czyli t?cza któr? tak bardzo podkre?li? i g?ównie o niej by? ten artyku? jest dla niego wielkim prze?yciem Przecie? to tylko zwyk?e zjawisko pogodowe. Skoro chcia? opisac to co prze?y? czemu pisa? ci?gle o t?czy a nie o papie?e   ?

Te "cuda" to dla niego prze?ycia osobiste w charakterze symbolicznym, jednak powinien wiedzie? i? przez wielu ludzi mog? by? interpretowane ca?kiem inaczej. Trzeba si? z tym liczy? a doswiadczenia z takich "cudów" zachowa? dla siebie.

Cytuj
a wy ewidentnie przesadzacie z tym naje?dzaniem na ko?ció? :P

Tak, tak. Szkoda, ?e nikt w dzisiejszych czasach nie mówi o wybrykach ko?cio?a w okresie ?redniowiecza. Przecie? ludzie byli zastraszani. Co raz wymy?lano jakie? historyjki o diab?ach i innych koromys?ach - zapewne te wszystkie nieba piek?a to zwyk?e wymys?y. Równie? zatajono fakt renkarnacji. Za pewnych czasów i to ca?kiem nie tak dawno wszyscy ksi??a doskonale wiedzieli o renkarnacji, jednak zabroniono im o tym mówi?. Czemu? Bo spoleczenstwo odbie?e to jako... jako co? Nie wiem, jednak mog?o by to os?aby? pozycj? ko?cio?a. G?ównie dla tego nie wspomina si? teraz o takich rzeczach.
« Ostatnia zmiana: 30 Maj 2006, 20:27:23 wysłana przez tH. »

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Maj 2006, 20:42:23 »
Cytuj
Ta wersja jest lepsza, chod? te? dziwna.  
W tym co poda?e? nie ma nic, o przywo?aniu duchów. Jedynie o przygotowaniu si? do tego.

Cytuj
Eh, stawiaj?c tak spraw? cud ujrzymy w byle czym.
Jest byle czym dla osoby, która nie jest z tym wydarzeniem w ?aden sposób powi?zana. Jest to prze?ycie osobiste. W tym kontek?cie to by?o u?yte. Wg. czym jest cud?

Cytuj
Ko?ciól tyle lat dr?czy? inne religie i tyle ludzi wymordowa? z tego powodu.
Och tak, tak, Ko?ció? be, Ko?ció? z?y... Tak, ale kto nie zabija? i nie mordowa?? Jaki naród mo?e si? tym poszczyci? i kogo wyznawcy? Sam Ko?ció? tego te? nie uczyni?, to my ludzie to zrobili?my.

Cytuj
Wi?c mo?e teraz pogard?my troche ko?cio?em i wymordujmy sobie po?owe duchowie?stwa...b?dzie ?wietna zabawa.  
Przypomnia?a mi si? pewna g?upota. Czemu chcesz rozlicza? dzisiejsze duchowie?stwo, za ich poprzedników? Co to za zwi?zek? Mo?e i b?dzie zabawnie, ale czy to pomo?e? To czysta g?upota. I wcalenie nie musisz mordowa? duchowie?stwa by przesta?o istnie? (w ostatnich 3 latach liczba powo?a? spada w Europie) i przyjd? czasu, ?e Europ? Afryka b?dzie nawraca?a :P . Je?eli chcesz ju? rozlicza? Ko?ció? to mo?e rozliczy? przy okazji Europe ze swoich grzechów? Francj? za kradzie?e w czasie Epoki Napoleo?skiej, ca?? Europ? na krucjatach, Polsk? za krzywd? wyrz?dzon? innym pa?stwom itd.Cytuj
Wy?miewaj je, ora?aj (oczywi?cie nie mówi?, ?e to robisz) - przyjd? same. Mo?e to troche g?upie, ale có? nie zmuszam Ci? do uwierzenia w te "bzdury" i "czary". Je?li ju? tak naprawde pragniasz argumentów poczytaj troch? o tym zjawisku. nie b?d? Ci? przekonywa?, gdy? o tym akurat wiem ma?o.
Wiesz co, wszystkie te okultyzmy, religie powi?zane z ufo i inne paranormalne rzeczy pakuje do ?adnego pude?ka z napisem "New Age" z dopiskiem "bajki". Ja nie wierze w te wszystkie rzeczy, to nie dla mnie. Na wszystkie zjawizka, które znajduj? si? w tym moim "pude?ku" jest setki dowodów, argumentów i niby ?wiadków, ale kolejne teksty, które czytam s? po prostu coraz bardziej ?mieszne i absurdalne.  

Cytuj
Aha, czyli mam przez to rozumowa? ?e ci wszyscy "kontaktowcy" k?ami?, maj? omamy. Troche mnie irytuj? te pogl?dy ludzi nie zg??bionych w temacie. Nie potrafi? czy te? nie chc? przeredagowa? istotnych informacji i wyra?aj? swoje pogl?dy. Wg. mnie najpierw trzeba o czym? poczyta?, zebra? dowody i inne a dopiero potem wysuwa? s?owa "duchy istniej? / nie istniej?".
Dla mnie nie istniej?. Wszystko co nie posiada cia?a, nie jest z?o?one z materii nie istnieje. Prawda?


Cytuj
Nie masz bladego poj?cia o tym. Obecna wersja Testamenu czy tam Biblii zawiera tylko 30% orygina?u. Bez urazy, ale taka jest prawda i nie jest to wymys? ?adnych antychrystów tylko fakt.
Fakt? Prosz? dowód. Z tego co pami?tam, jedyne co jest z Bibli? to pojedy?cze s?owa zosta?y ?le przet?umaczone.

Cytuj
Rozumiem, czyli t?cza któr? tak bardzo podkre?li? i g?ównie o niej by? ten artyku? jest dla niego wielkim prze?yciem Przecie? to tylko zwyk?e zjawisko pogodowe. Skoro chcia? opisac to co prze?y? czemu pisa? ci?gle o t?czy a nie o papie?e   ?
Z tego co widzia?em w tek?cie jest jedno zdanie po?wi?cone t?czy, to co napisa? tyczy?o si? tego co prze?y?. Np. "Zerwa? si? porywisty wiatr i nie mog?em si? oprze? poczuciu déja vu.", "Zaraz jednak pomy?la?em, ?e przesadzam. Wiatr, jak wiatr.", "„P?acze niebo”, pomy?la?em i od razu zrobi?o mi si? g?upio." to s? opisy tego co my?la? i poczu?, a nie tego, ?? "by?a sobie t?cza". Napisa?:"To nie b?dzie komentarz. To, co prze?yli?my w Birkenau, g?upio by?oby komentowa?. Opisz? tylko, co si? wydarzy?o." wi?c czego tutaj chcecie?

Cytuj
Te "cuda" to dla niego prze?ycia osobiste w charakterze symbolicznym, jednak powinien wiedzie? i? przez wielu ludzi mog? by? interpretowane ca?kiem inaczej. Trzeba si? z tym liczy? a doswiadczenia z takich "cudów" zachowa? dla siebie.'
Hehe czyli wszyscy pisarze powinni swoje powie?ci i wiersze zostawi? dla siebie? Ten facet jest redaktorem, czy kim tam by?- niewa?ne. On przelewa swoje my?li na papier i za to mo?? mu p?ac?? Jak kto? to czyta to najwyra?niej spisuje si? dobrze, a ten tekst o cudzie, ma przyci?ga? najbardziej uwag? i wyra?a? jego odczucie do tego wydarzenia.

Cytuj
Tak, tak. Szkoda, ?e nikt w dzisiejszych czasach nie mówi o wybrykach ko?cio?a w okresie ?redniowiecza. Przecie? ludzie byli zastraszani. Co raz wymy?lano jakie? historyjki o diab?ach i innych koromys?ach - zapewne te wszystkie nieba piek?a to zwyk?e wymys?y. Równie? zatajono fakt renkarnacji. Za pewnych czasów i to ca?kiem nie tak dawno wszyscy ksi??a doskonale wiedzieli o renkarnacji, jednak zabroniono im o tym mówi?. Czemu? Bo spoleczenstwo odbie?e to jako... jako co? Nie wiem, jednak mog?o by to os?aby? pozycj? ko?cio?a. G?ównie dla tego nie wspomina si? teraz o takich rzeczach.
WTF? Reinkarnacji? Fakt? Gdzie dowody?
Przede wszystkim ludzie ?redniowiecza, mieli m?talno?? tak?, a nie inn?. Trzeba?o im wyt?umaczy? obrazowo jak to wygl?da, bo to by?y takie CKM. Cz?owiek prosty ?redniowiecza nie rozumia? i nie potrafi? zrozumie?, ?e Bóg jest niematerialny, ?e tak naprawd? anio?y, diab?y i inne istoty ca?ej tej gromadki nie maj? cia?. Musia? je zobaczy? i w tedy wierzy?, st?d te wszystkie obrazy, historie itp.
« Ostatnia zmiana: 30 Maj 2006, 21:08:08 wysłana przez Kristo »

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Maj 2006, 22:40:52 »
Cytat: Kristo
W tym co poda?e? nie ma nic, o przywo?aniu duchów. Jedynie o przygotowaniu si? do tego.
Zwracam honor, poprostu nie to skopiowa?em co trzeba.  
Cytuj
Spróbujmy wywo?a? istoty z astrala

W zamkni?tym pomieszczeniu lub na otwartym pomieszczeniu kre?limy ko?o przy u?yciu specjalnej laseczki magicznej. Wa?ne jest by nie mia?a ona wi?cej ni? 3 centymetry grubo?ci i pó? metra d?ugo?ci. Kszta?tem ma przypomina? liter? "Y". Naje?y j? przygotowa? w nast?puj?cy sposób. Nale?y ?ci?? j? w przed pó?noc? . Dooko?a ko?a kre?li si? nast?puj?ce znaki: piecz?? zabezpieczaj?c? (tzw. hermetyczn? piecz??), krzy?, , piecz??, , zamykaj?cy znak hermetyczny.

 

Poszczególne znaki na okr?gu.
 Ale wiedzia?em ?e si? czepisz.Cytat: Kristo
Fakt? Prosz? dowód. Z tego co pami?tam, jedyne co jest z Bibli? to pojedy?cze s?owa zosta?y ?le przet?umaczone.
Policz te (chyba) 11 apokryfów...no czy jako? tyle ich by?o lub wi?cej nie pami?tam dok?adnie. Z reszt? co za ró?nica wa?ne ?e pogl?dy w nich zawarte nie zgadzaj? si? z obecnymi i ?redniowiecznymi doktrynami ko?cio?a inne (te cacy) zosta?y zaliczone do ewangelii. A pozosta?e... wi?kszo?? z nich podwa?a autorytet wpajanych od stuleci bredni, b?d? uwalnia wszystkich od ko?cio?a czym samym os?abia jego pozycje w spo?ecze?stwie. Tym samym watykan wiedz?c ?e wi?kszo?? z nich jest prawdziwa i tak wyrzeka si? tego, poprostu po raz kolejny chroni swoj interes.Cytat: Kristo
WTF? Reinkarnacji? Fakt? Gdzie dowody?
Lol chcesz dowodów na to, a sam upierasz si? o rzeczy chrze?cija?skie na które dowodów nie ma. I jaki w tym sens...na nic nie ma dowodów ale jego wersja jest bardziej sensowna od s?dziwego staruszka siedz?cego na tronie, podniecaj?cego si? widokiem zebranych w niebie duszyczek.  

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Maj 2006, 13:55:59 »
Cytuj
Prosz? dowód

Mo?e mam Ci jeszcze przedstawi? orygina? i obecn? wersje, aby? sobie porówna? -_-?

Cytuj
WTF? Reinkarnacji? Fakt? Gdzie dowody?

Nie b?d? Ci tego t?umaczy?, gdy? takie rzeczy wrzucasz do jednego pude?ka "New Age", wi?c po co? Poza tym jaki jest wg. Ciebie cel ludzi na ziemi? Kariera, zdobywanie pieni?dzy? W?tpie. Wi?c co? Zapewne rozwój duchowy, który mog? jedynie osi?gna? za pomoc? renkarnacji.

Jeszcze raz nawo?uje, aby najpierw zapozna? si? z istotynym informacjami i faktami a nast?pnie "cedzi?" to wszystko do pude?ka z zapa?kami.

Cytuj
Przede wszystkim ludzie ?redniowiecza, mieli m?talno?? tak?, a nie inn?. Trzeba?o im wyt?umaczy? obrazowo jak to wygl?da, bo to by?y takie CKM. Cz?owiek prosty ?redniowiecza nie rozumia? i nie potrafi? zrozumie?, ?e Bóg jest niematerialny, ?e tak naprawd? anio?y, diab?y i inne istoty ca?ej tej gromadki nie maj? cia?

W takim razie z rozumowania pewnych askepektów jeste? podobny do ludzi ?redniowiecza, gdy? nie mo?esz zaakceptowa? istnienia istot niematerialnych.

Zapewne nigdy nie mia?e? doczynienia z Ezoteryk?, wi?c po co w ogóle to wszystko krytykowa?? Wida? jeste? typem cz?owieka dla którego rzeczy nie zrozumia?e, wprost fantastyczne i niewyt?umaczalne to zwyk?e bzdury.


Ogólnie mówi?c, Kristo widz?, ?e? racjonalista. Dla racjonalistów wszystko, czego nie zbadali, nie dotkn?li, nie pow?chali, nie kopn?li... wszystko dla nich jest nieprawd? i stekiem bzdur...
« Ostatnia zmiana: 31 Maj 2006, 14:55:35 wysłana przez tH. »

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Maj 2006, 15:48:43 »
Cytuj
Eh powiedzia?em to w formie sarkastycznej. ras.gif Ale wiedzia?em ?e si? czepisz.
Sorry nie wyczu?em go.  


Cytuj
Policz te (chyba) 11 apokryfów...no czy jako? tyle ich by?o lub wi?cej nie pami?tam dok?adnie. Z reszt? co za ró?nica wa?ne ?e pogl?dy w nich zawarte nie zgadzaj? si? z obecnymi i ?redniowiecznymi doktrynami ko?cio?a inne (te cacy) zosta?y zaliczone do ewangelii. A pozosta?e... wi?kszo?? z nich podwa?a autorytet wpajanych od stuleci bredni, b?d? uwalnia wszystkich od ko?cio?a czym samym os?abia jego pozycje w spo?ecze?stwie. Tym samym watykan wiedz?c ?e wi?kszo?? z nich jest prawdziwa i tak wyrzeka si? tego, poprostu po raz kolejny chroni swoj interes.
Przypominaj? mi si? teorie z "Kodu". Chyba masz na my?li Ewangelie, które zosta?y spisane nieco pó?niej ni? te które zosta?y uznane. A je?eli chodzi o "Zwoje z nad morza Martwego"( ocala?o pare fragmentów i przedstawia?y troszk? inaczej Jezusa, co nie zgadza?o si? z wersj? w Cesarstwie Rzymskim )to tak, zgodze si? one zosta?y, wykluczone g?ównie dlatego, ?e zosta?y spisane przez pewien od?am chrze?cija?stwa, który zosta? uznany za heretyków. "Ewangelia Judasza" to co znaleziono jest chyba z III zcy II w. n.e. odpada nawet w rozwarzaniach. Zakwalifikowano na soborze, tylko te obecne i dodano ksi?gi, które Judaizm odrzuci? (z tego powodu, ?e zosta?y spisana w innym j?zyku ni? hebrajski lub aramejski).Cytuj
Lol chcesz dowodów na to, a sam upierasz si? o rzeczy chrze?cija?skie na które dowodów nie ma. I jaki w tym sens...na nic nie ma dowodów ale jego wersja jest bardziej sensowna od s?dziwego staruszka siedz?cego na tronie, podniecaj?cego si? widokiem zebranych w niebie duszyczek.
Ja tylko pytam, bo stwierdzi? Th, ?e to jest "fakt". :P  Po za tym twardo twierdzicie, ?e religia chrze?cija?ska jest fa?szywa i podajecie wg. was "prawdziwe"( nie mówie, ?e s? z?e czy jak, ale jak narazie nie przekonali?cie mnie o ich s?uszno?ci ). Ja chc? w takim razie dowód, który mnie przekona. ;)

Cytuj
Mo?e mam Ci jeszcze przedstawi? orygina? i obecn? wersje, aby? sobie porówna? -_-?
Stwierdzi?e?, ?e to prawda, wi?c chcia?bym wiedzie? na czym opierasz te wnioski  

Cytuj
Nie b?d? Ci tego t?umaczy?, gdy? takie rzeczy wrzucasz do jednego pude?ka "New Age", wi?c po co? Poza tym jaki jest wg. Ciebie cel ludzi na ziemi? Kariera, zdobywanie pieni?dzy? W?tpie. Wi?c co? Zapewne rozwój duchowy, który mog? jedynie osi?gna? za pomoc? renkarnacji.
Reinkarnacja jest wrzucona do innego pude?ka. "New Age" jest dla chorych pomys?ów,
Ja nie widz?, najmniejszego sensu w tym, ?e istniejemy. I teraz pewnie padnie pytanie "To po co w takim razie ?y??" Ja stwierdze, dla tego, ?e mo?na si? dobrze bawi? przy tym. Mo?na kocha?, nienawidzi?, radowa? si? i smuci?, po prostu czu? ?wiat. Nie wa?ne czy jest co? tam u góry i b?dzie nas wali?o piorunami, wa?ne ?eby czerpa? z ?ycia pe?nymi gar?ciami lecz nie za wszelk? cene. Po co si? doszukiwa? "g??bszego sensu" w tym, ?e ?yjemy i umieramy? Potrzebujecie tego? Ja nic nie mam do was, do tego w co wierzycie itp ale inna sprawa gdy jedziecie na ko?ció?, nawet maj?c jakie takie dowody, w takim razie czepiam si? równie? was ^^.

Cytuj
Jeszcze raz nawo?uje, aby najpierw zapozna? si? z istotynym informacjami i faktami a nast?pnie "cedzi?" to wszystko do pude?ka z zapa?kami.
Cedzi?? Chyba nie tego s?owa u?y?e?, ale chyba rozumiem o co Ci chodzi?o   .
Powiedz mi czym s? te istotne informacjie i fakty, nie przedstawi?e? mi ich, wi?c prosz? o o?wiecenie.

Cytuj
W takim razie z rozumowania pewnych askepektów jeste? podobny do ludzi ?redniowiecza, gdy? nie mo?esz zaakceptowa? istnienia istot niematerialnych.
Tak zgadzam si?, mój nauczyciel nadal twierdzi, ?e moja klasa jest klas? barbarzy?ców ^^, ale to nie wa?ne. Nie wierz? w duchy, ufo, anio?y, demony i w co tam popadnie dlaczego? Bo mnie nie spotka?y, bo nie mia?em z nimi ?wiadomej styczno?ci. Moje "nie" jest takie i? nikt mi nie przedstawi? dowodów na istnienie tych istot, je?eli takie dowody mi kto? przedstwi to jestem sk?onny w to uwierzy?, ale jak narazie nikt mi ich nie przedstawi?, wi?c mówie "nie".

Cytuj
Zapewne nigdy nie mia?e? doczynienia z Ezoteryk?, wi?c po co w ogóle to wszystko krytykowa?? Wida? jeste? typem cz?owieka dla którego rzeczy nie zrozumia?e, wprost fantastyczne i niewyt?umaczalne to zwyk?e bzdury.
Hehe w?a?nie mylisz si?... Ezoteryka jest dosy? dobrze mi znana. To, ?e mam wg. Ciebie tradycyjny sposób my?lenia i nie uznaje wi?kszo?ci, rzeczy z tego pude?eczka, to wcale nie znaczy, ?e jestem ograniczony. Jestem otwarty na nowe rzeczy, lecz jak narazie mnie krytykujesz i nie przedstawiasz mi swojego ?wiata ^^ . Prosz? jeszcze raz o dowody, na reinkarnacj?, okultyzmu itp. rzeczy, które chcecie przedstawi? i uwarzacie, ?e to prawda.

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Maj 2006, 16:59:08 »
Cytat: Kristo
Prosz? jeszcze raz o dowody, na reinkarnacj?, okultyzmu itp. rzeczy, które chcecie przedstawi? i uwarzacie, ?e to prawda.

Dobra jak zbiore sprz?t to wywo?am sobie jakiego? ducha, przy okazji zrobie to z moim koleg? który jest dobrze obeznany w sprawach astralnych. Lubie hardcore i niczego si? nie boje wi?c moge nawet przy tym zgin?c lub zosta? op?tany mi to rybcia wa?ne ?e co? zobacze. No a pó?niej opowiem co i jak...i czy by?o fajnie.  


P.S.
Nie ?artowa?em.  

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Czerwiec 2006, 12:52:28 »
Cytuj
na czym opierasz te wnioski  

Na wyk?adzie proboszcza z "mojej" parafii...

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Czerwiec 2006, 16:52:51 »
Cytuj
Na wyk?adzie proboszcza z "mojej" parafii...
Mhh ciekawe... sprawdze jeszcze raz informacje na ten temat, a Ty tym czasem opowiedz mi co dok?adnie Ci powiedzia?  

Cytuj
Nie ?artowa?em.
Tylko uwa?aj na siebie   i opisz jak przygotowali?cie sie do tego. Jestem tego ciekaw.

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Czerwiec 2006, 17:07:29 »
Cytuj
Ty tym czasem opowiedz mi co dok?adnie Ci powiedzia? wink.gif  

Ca?y "wyk?ad" tyczy? si? g?ównie takich zagadnie? jak sens ?ycia, idea wiary,przemiany w ko?ciele itd.

Ps: Mo?e zjedziemy wreszcie z rozmów o zjawiskach paranormalnych i powrócimy na w?a?ciwy temat?

Offline Visor

 • Patron
 • ***
 • Wiadomości: 120
 • Reputacja: 0
 • Visor nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Czerwiec 2006, 13:17:46 »
Ja si? zgodze z Isentorem a dok?adnie z tym ?e relgia to k?amstwa by? mo?e bóg istnieje ale nie ma to dobrych dowodów.Wielu ludzi mówi ?e tym dowodem jest pismo ?wi?te.Ale kto wie czy to prawda??Kto? móg? to sobie napisa? bo chcia? co? da? ludziom.Nie ma ?adnego potwierdzenia na autentyczno?? tego co jest zawarte w pi?mie ?wi?tym.Ale te? nie ?yli?my te dwa tysi?ce lat temu ?eby stwierdzi? z lekkim sercem ?e Jezus nie istnieje.Tak samo te heretyzmy widzia? kto? kiedy? demona przyzwanego przez ksi?dza(cho? dziwny przyk?ad troche to jest :) )Heretyzmy to te? rzecz niewiarygodna nigdy nie widzia?em dowodu ani przypadku odstawiania heretyzmu a póki nie zobacze nie uwierze.No cóz a co do istnienia duchów...trudno powiedzie? czy duchy istniej? by?o pare(podobno)przpadków na nawiedzenie przez ducha lataj?ce przedmioty itp.Wi?c na ten temat nie powiem ?e duchy istniej? lub nieistniej? bo ci?zko powiedzie?.I to tyle by by?o  .A co do zjawisk paranormalnych podobno by?o kilka takich kiedy? by?o co? w TV o dziwnych wydarzeniach w jakim? tam domu.Lataj?ce przedmioty itp ale tak wtedy mówi?y dwie osoby wi?c czy to wystarczaj?cy dowód?S?owa dwójki osób które sobie mog?y powiedziec tak ?eby zdobyc s?awe czy co? tam jeszcze.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwiec 2006, 13:21:16 wysłana przez Visor »

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Czerwiec 2006, 13:24:54 »
Cytuj
Wielu ludzi mówi ?e tym dowodem jest pismo ?wi?te

OMG, przecie? to zwyk?e dzie?o literackie. Có? to za dowód? Co z tego, ?e pisali je ludzie w dawnych czasach którzy rzekomo mogli by by? ?wiatkami tych incydentów. Równie dobrze mogli by nazmy?la?.

Cytuj
Ale te? nie ?yli?my te dwa tysi?ce lat temu ?eby stwierdzi? z lekkim sercem ?e Jezus nie istnieje

Pff... a co ma Jezus do tej ca?ej wiary. Przecie? to, ?e taka istota chodzi?a po ziemi jest ju? raczej oczywiste i lekko potwierdzone w sposób naukowy. Nie koniecznie by? to prorok, osoba z nadprzyrodzonymi zdolno?ciami itp.

Kristo, s?dzisz ?e wiesz wiele o Ezoteryce i d?ugo w tym "siedzisz". Powiedz mi ile? Osobi?cie takimi zjawiskami (nie koniecznie ezoteryk?) zajmuj? si? ju? 5/6 lat, wi?c mam prawo broni? pogl?dów.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwiec 2006, 13:25:18 wysłana przez tH. »

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Czerwiec 2006, 16:13:36 »
Ot taka ma?a ciekawostka. Wczoraj by? ciekawy dzionek, jego data ??czy?a si? w trzy szóstki, (666) czyli biblijny znak szatana. I wiadome by?o, ?e satani?ci b?d? w tym dniu aktywni. Ale to, co ogl?dn??em we wiadomo?ciach troch? mnie zaskoczy?o. Jeden z fanatycznych wyznawców szatana zabi? 6 swoich domowników. Najprawdopodobniej by?a to jego ofiara dla pana ciemno?ci.  

tH.

 • Gość
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Czerwiec 2006, 18:49:50 »
Pff... nie wiem ile jeszcze b?dzie to ci?gni?te. Zrozumcie wreszcie, ?e liczb? szatana nie jest 666! Jest to liczba bestii jak i bogów, niektórzy mówi? ?e jest "?wi?ta" i nie s? to ci pseudo satani?ci. Mo?e cho? jeden si?gn? by po jakie? naukowe informacje dotycz?ce liczby 666, 116, 118? Po przeczytaniu odpowiednich informacji potwierdzonych naukowymi badaniami zmienimy swoje pogl?du na temat trzech szustek.

Niestety ju? si? tak przyje?o 666- satan ;/.]

Ps: Nie b?d? si? ju? wypowiada? w tym temacie ani podobnym, gdy? widze ?e wszyscy koja?? wiar? z bogami, obrz?dami itd. Nie ma si? czego dziwi?. Wko?cu wi?kszo?? ludzi na Ziemi nie wie w co "wie?y".
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwiec 2006, 18:52:14 wysłana przez tH. »

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Czerwiec 2006, 19:01:39 »
Cytat: tH.
Pff... nie wiem ile jeszcze b?dzie to ci?gni?te. Zrozumcie wreszcie, ?e liczb? szatana nie jest 666! Jest to liczba bestii jak i bogów, niektórzy mówi? ?e jest "?wi?ta" i nie s? to ci pseudo satani?ci. Mo?e cho? jeden si?gn? by po jakie? naukowe informacje dotycz?ce liczby 666, 116, 118? Po przeczytaniu odpowiednich informacji potwierdzonych naukowymi badaniami zmienimy swoje pogl?du na temat trzech szustek.

Niestety ju? si? tak przyje?o 666- satan ;/.]

Ps: Nie b?d? si? ju? wypowiada? w tym temacie ani podobnym, gdy? widze ?e wszyscy koja?? wiar? z bogami, obrz?dami itd. Nie ma si? czego dziwi?. Wko?cu wi?kszo?? ludzi na Ziemi nie wie w co "wie?y".

Lol, ja czyta?em te artyku?y i wiem co oznaczaj? te liczby. Po za tym napisa?em jasno: "(666) czyli biblijny znak szatana" Wed?ug niej i ludzi ktorzy j? wyznaj? liczba ta oznacza antychrysta. Nigdzie nie napisa?em ?e ja tak s?dze itp. rzeczy. ras.gif

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Czerwiec 2006, 22:49:26 »
Th ma racje posta? Jezusa jest autentyczna, s? dowody na to. Mi?dzy innymi ksi?ga ?ydowska, mówi?ca troszk? inaczej o Jezusie( nie pami?tam jak si? nazywa?a ). Ostateczna forme przybra?a ona w VIw. naszej ery.

Visor. Heretyzm to od?am nie uznawany przez ko?ció?, który mija si? z nakazaniami ko?cio?a. Gdy chrystjanizowano Azj?, a dok?adniej Japonie i Chiny, stwierdzono, ?e Jezus sporzywaj?c ostatni? wieczerz? u?ywa? dla jego otoczenia podstawowych ?rodków ?ywno?ci czyli wino i chleb. W Chinach to jest sake i ry? chcieli oni wprowadzi? by msz? odprawiali ksi??a przy pomocy tych w?a?nie ?rodków. To jest herezja gdy? nie jest zgodna z naukami ko?cio?a.

Th rozmawia?em dzisiaj z moim ksi?dzem, on zupe?nie zanegowa? to, ?e obecna biblia jest tylko w 30% pierwotna. Co prawda mo?na si? przyczepi? do t?umacze? ale to nie zmienia faktu, ?e tre?? w?a?ciwa jest w 100% zachowana. Ale nadal nie jestem pewien o co Ci chodzi?o móg?by? jednak wypowiedzie? si? na ten temat mimo twojego o?wiadczenia.

Co do liczby 666. W Apokalipsie ?w. Jana by?a to liczba bestii, ale liczba patrz?c na to, ?e liczba 7 jest liczb? doskona??, a 6 do doskana?o?ci brakuje z tego wynika, ?e jest oznak? grzchu/z?a, a liczba 666 to niesko?czone z?o( przytaczam t?umaczenie ksi?dza z religi ), a niesko?czone z?o mo?e kojarzy? si? z szatam chocia? niekoniecznie. Co prawda szatan mo?e mie? w tym udzia? ale to raczej chodzi o s?uge szatana, cz?owieka b?dz inne cudo, które wykona jego wole, to do ko?ca wg. mnie nie jest pewne( moja interpretacja ).

Czy wszystkie wiary to stek bzdur? Ja osobi?cie uwa?am, ?e tak, ale to nie zmienia faktu, ?? b?de broni? chrze?cija?stwa bo nie przedstawiacia, ?adnego dowodu na to i? to nie jest prawd?, ani nie dowodzicie w sposób logiczny tego. Czemu uwa?am i? wszystkie relgie to g?upota? A dlatego, ?e cz?owiek chodzi od paru tysi?cy lat, a religie istniej? mniej, ka?da obecna ewulowa?a z innych. Np. w tekstach z przed czasu pierwszych ksiag bibli, tekstach napisanych przez plemiona izraelskie Jahwe mia? ?on?(!) i byli inni wyznawani bogowie. Czemu wi?c to wszystko po??czy?o si? w jednego boga? Po to by zjednoczy? te plemiona, by ujednoliczy? je i by by?y jedn? ca?o?ci?. W Egipcie próbowano to robi? 2 razy, z kiepskim rezultatem np. bóg Amon( chyba tak si? nazywa?, za bardzo w histori? Egiptu si? nei zag?ebia?em ).

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Czerwiec 2006, 23:28:33 »
Cytat: Kristo
W Egipcie próbowano to robi? 2 razy, z kiepskim rezultatem np. bóg Amon( chyba tak si? nazywa?, za bardzo w histori? Egiptu si? nei zag?ebia?em ).

Amon to dodatek do imienia Ra b?d? Re zale?y od t?umaczenia, ale obie formy s? uznawane za poprawne.
By? to g?ówny bóg, panowa? nad wszystkimi. A symbolem jego by?o s?o?ce b?d? oko jak by w s?o?cu. Z tego, co pami?tam próbowano zast?pi? wszystkich bogów tylko tym jednym, tak jak by?o na pocz?tku Egiptu oficjalnie wyznawano tego boga. No chyba dobrze pami?tam.

A je?li mowa o Chrystusie. To by? on zwyczajnym cz?owiekiem, mia? ?on? oraz ?y? jak normalny cz?owiek. To, ?e czasami wyra?a? swoje pogl?dy na temat boga tworz?c przy tym samym now? religie...nie znaczy, ?e jest zaraz jego synem...

Tylko nie sap o to, ?e Chrystus nie mia? ?ony i nie zachowywa? si? jak cz?owiek. Po 1 musia? j? mie? dla tego, ?e obowi?zkiem ka?dego ?yda by?o o?eni? si? przed 25 rokiem ?ycia. Z reszt? w tamtych czasach m??czyzna bez ?ony nie by? m??czyzn?. Pewnie spytasz si?, dla czego nie ma nigdzie o tym wzmianki. A dla tego, ?e na pierwszym soborze (gdzie? tam) biskupi uznali tylko 4 ewangelie (no chyba tyle ich jest :D). Dla tego, ?e mówi?y o bosko?ci Chrystusa, o tym, ?e by? synem bo?ym a nie zwyk?ym cz?owiekiem jak opisywa?y inne ewangelie obecnie uznawane za apokryfy. Po za tym w uznawanych ewangeliach nie by?o wzmianki o ?onie Chrystusa, a bardzo mo?liwe jest, ?e by?a tak? Maria Magdalena. W pó?niejszym okresie oczerniona przez ko?ció? jako prostytutka.   Tylko nie mów o tym, ?e te 4 ewangelie s? do siebie podobne i dla tego s? prawdziwe. Przecie? kilku z aposto?ów mog?o to odpowiednio zaplanowa?, po za tym, co z tego, ?e 4 mówi? o tym, ?e Jezus jest bogiem (i tak nie jasno) skoro pozosta?e (z) 11 apokryfów pokrywa si? innymi tezami. A to oznacza tylko jedno. Na soborze wybrano tylko te ewangelie, które wywy?sza?y Chrystusa i pasowa?y dobru ko?cio?a.

Offline Kristo

 • Kret
 • *
 • Wiadomości: 70
 • Reputacja: 0
 • Kristo nie ma żadnego wpływu.

 • Wiek: 29
  • Zobacz profil
  • http://
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Czerwiec 2006, 07:15:37 »
Cytuj
Amon to dodatek do imienia Ra b?d? Re zale?y od t?umaczenia, ale obie formy s? uznawane za poprawne.
By? to g?ówny bóg, panowa? nad wszystkimi. A symbolem jego by?o s?o?ce b?d? oko jak by w s?o?cu.
No chyba co? takiego ;p tylko:
Cytuj
Z tego, co pami?tam próbowano zast?pi? wszystkich bogów tylko tym jednym, tak jak by?o na pocz?tku Egiptu oficjalnie wyznawano tego boga.
Tak jak by?o na pocz?tku? A ta religia nie by?a politeistyczna zawsze?:P No trudno nie wiem, ale sprawdze bo co? mi tu nie pasuje :P

Cytuj
Tylko nie sap o to, ?e Chrystus nie mia? ?ony i nie zachowywa? si? jak cz?owiek. Po 1 musia? j? mie? dla tego, ?e obowi?zkiem ka?dego ?yda by?o o?eni? si? przed 25 rokiem ?ycia. Z reszt? w tamtych czasach m??czyzna bez ?ony nie by? m??czyzn?.
?ydzi (jak ja nie lubie tego s?owa) wcale nie mieli obowi?zku, tylko powinno?? pobierania si?, a to jest ró?nica. Hehe nie by? m??czynz? powiadasz? By? nadal m??czyzn? tylko troszk? inaczej postrzeganym, po za tym nie wyobra?am sobie ??by wszyscy m??czy?ni Izreala mieli ?ony. To czy mia? ?on? to nie jest akurat pewne wi?c tego nie roztrzygn? i nie ma tutaj co mówi?, ?e to by?o pewne.

   
Cytuj
A dla tego, ?e na pierwszym soborze (gdzie? tam) biskupi uznali tylko 4 ewangelie (no chyba tyle ich jest :D). Dla tego, ?e mówi?y o bosko?ci Chrystusa, o tym, ?e by? synem bo?ym a nie zwyk?ym cz?owiekiem jak opisywa?y inne ewangelie obecnie uznawane za apokryfy. Po za tym w uznawanych ewangeliach nie by?o wzmianki o ?onie Chrystusa, a bardzo mo?liwe jest, ?e by?a tak? Maria Magdalena. W pó?niejszym okresie oczerniona przez ko?ció? jako prostytutka. ras.gif Tylko nie mów o tym, ?e te 4 ewangelie s? do siebie podobne i dla tego s? prawdziwe. Przecie? kilku z aposto?ów mog?o to odpowiednio zaplanowa?, po za tym, co z tego, ?e 4 mówi? o tym, ?e Jezus jest bogiem (i tak nie jasno) skoro pozosta?e (z) 11 apokryfów pokrywa si? innymi tezami. A to oznacza tylko jedno. Na soborze wybrano tylko te ewangelie, które wywy?sza?y Chrystusa i pasowa?y dobru ko?cio?a.
Wybrano je tylko dlatego ?e tylko one by?y z pewnego ?ród?a, ich pochodzenia nie mo?na by?o zanegowa?. Pozosta?e apokryfy te? mówi?y o bosko?ci Jezusa( ale nie wszystkie ). Np. Ewangelia dzieci?ca (czy jako? tak) mówi?a o tym, ?e Jezus od narodzenia jako niemowlak leczy? i czyni? cuda co jest akurat drobn? przesad?. Dzieci w tym wieku s? przecie? nie?wiadome :P, a Jezus te? by? cz?owiekiem.

A co do tego, ?e Maria Magdalena by?a jego ?on?... mhh Czyta?e? "Kodzik" czy ogl?da?e? film? ale i ta hipoteza przewija si? od kilkunastu lat, wi?c co si? dziwi?. A Maria Magdalena nie zosta?a oczerniona przez ko?ció?... ona by?a pani? lekkich obyczajów.    Jak dla mnie to jednak by mog?o by? mo?liwe, chocia? nie ma ?adnych dowodów na to. I nie wkr?caj mi, ?e w którym? z apokryfów jest napisane, ?e jest jego ?on? bo nie jest napisane :P
A je?eli b?dziecie szukali czego? w pi?mie ?w. to tam znajdziecie wszystko, wszystko co potrzebujecie, szczególnie dowodów do jaki? teorii spiskowych ^^
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwiec 2006, 07:16:20 wysłana przez Kristo »

Offline IsentorAutor wątku

 • Arystokrata
 • ***
 • Wiadomości: 31580
 • Reputacja: 553
 • Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.Isentor budzi postrach.

 • Wiek: 28
 • Nagrody:
  Król Valfden - Isentor I AquilaTarcza lojalności - za 6 lat na forum.Zielona mikstura aktywności - za 100 dni online na forum.Order sympatii - za przekroczenie 10000 punktów reputacji....
  • Zobacz profil
  • Tawerna Gothic
Odp: Dyskusje Teologiczne
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Czerwiec 2006, 16:19:37 »
Cytat: Kristo
No chyba co? takiego ;p tylko:
Tak jak by?o na pocz?tku? A ta religia nie by?a politeistyczna zawsze?:P No trudno nie wiem, ale sprawdze bo co? mi tu nie pasuje :P
No jest ale on od pocz?tku by? g?ównym bogiem inni byli poprostu bo?kami. Ci bo?kowie stawali si? coraz bardziej wa?ni i Ra odszed? na dalszy plan. :)Cytat: Kristo
 
Wybrano je tylko dlatego ?e tylko one by?y z pewnego ?ród?a,
Tego to ja bym nie powiedzia?, wi?kszo?c by?a z pewnego ?ród?a. Ale os?abia?y pozycj? ko?cio?a.


Cytat: Kristo
A co do tego, ?e Maria Magdalena by?a jego ?on?... mhh Czyta?e? "Kodzik" czy ogl?da?e? film?
Ogl?da?em film, czyta?em ksi??k?, ogl?da?em kilka filmików dokumentalnych na discovery o powie?ci  jak i o samym temacie ma??e?stwa Chrystusa.


Cytat: Kristo
A Maria Magdalena nie zosta?a oczerniona przez ko?ció?... ona by?a pani? lekkich obyczajów.  
Na to potwierdzenia nie ma, w pozost??ych apokryfach uznawana jest za normaln? kobi?t?. Towarzyszk? chrystusa.


Cytat: Kristo
I nie wkr?caj mi, ?e w którym? z apokryfów jest napisane, ?e jest jego ?on? bo nie jest napisane :P
A je?eli b?dziecie szukali czego? w pi?mie ?w. to tam znajdziecie wszystko, wszystko co potrzebujecie, szczególnie dowodów do jaki? teorii spiskowych ^^

Zatwierdzone ewangelie mówi? o tym co zechica? ko?ció?, poczytaj apokryfy. Np. ewangelie Filipa.
A oto cytat:
Cytuj
A towarzyszk? Jezusa by?a Maria Magdalena...
Chrystus ukocha? j? bardziej ni? innych uczniów...
Tylko ?e s?owo towarzysz w tamtych czasach oznacza?o dzisiejsze s?owo wspó?ma??onek.
Jak chcesz mog? zdoby? kilka apokryfów poczytasz sobie. :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines
Enotify by CreateAForum.com

DarkBreak by DzinerStudio
Copyright 2005-2014 Tawerna Gothic - Oficjalny Polski serwis o grach z serii Gothic. Wszelkie prawa zastrzeżone.